Algemene voorwaarden


 1. Arcas Advocaten CVBA (“Arcas Advocaten”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat en advocaat bij het Hof van Cassatie. Arcas Advocaten is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0644.845.409.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die Arcas Advocaten levert voor een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere andere personen. Arcas Advocaten is uitsluitend verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten en werknemers. Enkel Arcas Advocaten heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot de door haar advocaten en werknemers geleverde prestaties. De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan Arcas Advocaten met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of werknemers, inclusief hun erfgenamen.
 3. De algemene voorwaarden zijn, en enkel in zulke mate, niet van toepassing indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen Arcas Advocaten en de desbetreffende cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen Arcas Advocaten en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van verschuldigde erelonen en/of door het instrueren van Arcas Advocaten gedurende een redelijke termijn.
 4. De aansprakelijkheid van Arcas Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering die Arcas Advocaten geniet, wordt gedekt en effectief uitbetaald. De cliënt vrijwaart Arcas Advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Voormelde vrijwaring zal ook de kosten van verweer omvatten. De professionele aansprakelijkheid van Arcas advocaten CVBA is in eerste lijn verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.
 5. Arcas Advocaten kan, al naargelang het geval, bij de uitvoering van haar prestaties in naam en voor rekening van haar cliënt derden inschakelen en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Arcas Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zulke derden. Arcas Advocaten is bovendien gemachtigd om namens de cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 6. Gelden die Arcas Advocaten van cliënten ontvangt en die Arcas Advocaten voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Arcas Advocaten gekozen Belgische kredietinstelling. Arcas Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling waarbij Arcas Advocaten gelden aanhoudt of worden overgeschreven. Bijgevolg kan Arcas Advocaten niet aansprakelijk gesteld worden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
 7. Elk advies dat door Arcas Advocaten gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies van Arcas Advocaten niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Arcas Advocaten (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Arcas Advocaten jegens hen).
 8. De prestaties worden, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van de cassatiedossiers, aangerekend op uurbasis waarbij het toepasselijk uurtarief varieert al naargelang de anciënniteit van de advocaat. De erelonen zijn exclusief Belgische BTW. Specifieke kosten en uitgaven, zoals onder meer reiskosten, worden afzonderlijk en inclusief BTW aangerekend. De geleverde prestaties worden, tenzij anders overeengekomen of tenzij Arcas Advocaten er anders over beslist, op maandbasis gefactureerd. De verschuldigde erelonen dienen te worden betaald binnen de tien (10) dagen volgend op de datum van de ereloonstaat van Arcas Advocaten. In geval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling door Arcas Advocaten, interesten verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand, voor zover van toepassing. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de tien (10) dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Bij afwezigheid van zulke mededeling, zal de ereloonnota geacht worden integraal te zijn aanvaard.
 9. Op grond van de toepasselijke deontologische regelgeving, kan Arcas Advocaten bij gelegenheid de naam van een cliënt aanwenden voor marketingdoeleinden en/of in een context die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten.
 10. In geval van verschil tussen de Nederlandse, Franse en Engelse versie van de algemene voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder kosten worden geraadpleegd op de website van Arcas Advocaten: www.arcaslaw.be
 11. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten en/of beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.
 12. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Arcas Advocaten en de cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgische materiële recht, en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de bevoegde deontologische overheden.
 13. Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen Arcas Advocaten en de cliënt en met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de deontologische overheden.