Privacybeleid


Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is Arcas Law genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Arcas Law hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar cliënteel.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Arcas Law omgaat met uw persoonsgegevens.

Voor algemene vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met Arcas Law via het telefoonnummer +32 3 369 19 90 of via het emailadres info@arcaslaw.be. Voor vragen die meer inhouden dan een loutere vraag om inlichtingen, kan er u worden gevraagd zich te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de door u gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De CVBA Arcas Advocaten, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bergstraat 11 en met ondernemingsnummer 0644.845.409 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wat betreft de behandeling van uw dossier(s): De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van uw juridisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve juridische bijstand of adviesverlening. Het gaat onder meer over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook juridische gegevens.

Wat betreft de inschrijving voor onze nieuwsbrief: Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen wij u uw naam, e-mailadres, bedrijf of organisatie, functietitel, en voorkeuren inzake nieuwsbriefthema's.

Wat betreft de gegevens die u achterlaat bij een bezoek aan onze website: Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wat betreft de behandeling van uw dossier(s): Het doel van de verwerking is het verlenen van juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, alsook de cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Wat betreft de inschrijving voor onze nieuwsbrief: Het doel van de verwerking is om u op de hoogte te kunnen houden van interessante juridische topics, evoluties en events in uw vakgebied.  

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw dossier(s) gebeurt op basis van een overeenkomst. Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze u voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekeringsmaatschappij.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de juridische dienstverlening, worden minstens bewaard totdat de dienstverlening is afgelopen. Na de uitvoering kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verzenden van nieuwsbrieven worden bijgehouden zolang u ingeschreven blijft voor deze nieuwsbrieven. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde weer intrekken.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden ter zake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer +32 3 369 19 90 of via het emailadres info@arcaslaw.be. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis zal worden gesteld.

 

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arcas Law, kan u steeds contact opnemen met Arcas Law zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer +32 3 369 19 90 of via het emailadres info@arcaslaw.be. Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Arcas Law heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de vergaderzalen en wachtruimte worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

In order for us to be able to guarantee a high quality of service to you and to be able to comply with the applicable legislation, Arcas Law is compelled to process some personal data. Arcas Law attaches great importance to the protection of the privacy of its clientele.  

The privacy policy aims to inform you about the way in which Arcas Law handles your personal data.

For general questions regarding the privacy policy, you can always contact Arcas Law by calling this telephone number +32 3 369 19 90 or by sending an email to info@arcaslaw.be.  For questions that are more specific than a mere question for information, you can be asked to identify yourself so that we can verify that the information and data you requested are transferred to the right person.

Who is responsible for the processing of your personal data?  

The company CVBA Arcas Advocaten, with registered office in 1000 Brussels, Bergstraat 11 and with enterprise number 0644.845.409, is the one responsible for the processing of your personal data.  

What types of personal data are processed?

Regarding the handling of your matter(s): The personal data that are processed are all personal data that are necessary for the filing and safekeeping of your judicial case file and for enabling us to provide you with quality legal assistance or advice. It concerns identification data, financial and administrative information data, and legal data, among other things.

Regarding the subscription to our newsletter: When you subscribe to our newsletter, we ask for your name, email address, company or organization, title or position, and your preferences on the subject matter of the newsletters.

Regarding the data that you leave behind when you visit our website: To make your visit at our website more efficient, so-called “cookies” are stored on your device. You can configure your internet browser in such a way so that you are notified whether various “cookies” are used and that you can decide on a case-by-case basis whether to allow or disallow them or to completely disable them for certain instances or in general. 

Why are your personal data processed?

Regarding the handling of your matter(s): The purpose of the processing is to provide legal assistance and/or representation as well as the administration of client files, client registration, and client invoicing. Only the personal data that are necessary for these purposes are processed, and the personal data are not further processed in any way that is incompatible with these purposes.

Regarding the subscription to our newsletter: The purpose of the processing is to enable us to keep you informed about interesting legal topics, developments, and events in your subject area.   

On what legal basis are your personal data processed?

The processing of your personal data in the context of the handling of your matter(s) takes place based on consent. Insofar as the processing would be able to take place only based on your consent, this will be sought from you beforehand. You can withdraw your consent again at any time.

 

Who has access to your personal data?

Your data are mainly processed internally. By this, access to the data is limited to the extent that the internal persons concerned need these data to perform their role and/or assignment.  

The data can moreover be provided to third parties only if this is necessary for the execution of the abovementioned purposes. The necessary arrangements are always made with these third parties in order to guarantee the security of your personal data.

Furthermore, these data are not transferred to third parties unless this is required or permitted by law. Therefore, your data can be provided to, for example, your insurance company.

How are your personal data protected and for how long are these retained?

Necessary technical and organizational measures are taken for the security of the personal data.  

Personal data are not retained longer than necessary. If the retention period is expired, the personal data are deleted from the files and destroyed within a reasonable period.

Personal data that are collected for purposes that relate to the providing of legal services are stored at least until the end of the service. After we have completed the performance of our services, we can be obliged to keep your personal data longer if this is required for complying with legislation and regulations that apply to legal services. 

Personal data that are collected for sending newsletters are kept for as long as you remain subscribed to these newsletters. You can withdraw your consent to this again at any time.

What rights do you have and how can you exercise them?

You have the right, free of charge, to have your personal data corrected, to inspect them, and to copy them (only the first copy is free of charge; a reasonable price can be charged for additional copies).  

In certain instances, you also have the right to have a copy of your personal data transferred to another person of your choice, the right to object to the further processing of your personal data, or the right to request that your personal data be deleted. For this, one must always take into account the possibilities under law regarding the matter. You can submit your request by calling us at this telephone number +32 3 369 19 90 or by sending us an email to info@arcaslaw.be. You will be notified within the month about what consequences will be given to your request. For complex or multiple requests, this period can be extended for two months, by then you will be notified.

 

If you have any complaints about the processing of your personal data by Arcas Law, you can always contact Arcas Law so that your complaint can be investigated thoroughly. This can be done by calling the telephone number +32 3 369 19 90 or by sending us an email to info@arcaslaw.be. In addition, and in accordance with the current legislation on the matter, you always have the possibility to file a complaint with the Data Protection Authority.

This privacy policy enters into effect on 25 May 2018. Arcas Law has the right to amend the privacy policy at all times. Amendments to it will be communicated through the website, and notices of such amendments will be displayed in the meeting rooms and waiting rooms. It is also advised that you read the amendments to the privacy policy regularly.  

The privacy policy was last amended on 23 May 2018.

Afin de garantir des services de qualité et de satisfaire aux obligations légales applicables, Arcas Law doit traiter un certain nombre de données à caractère personnel. Arcas Law attache une grande importance à la protection de la vie privée de ses clients.

Le règlement relatif au respect de la vie privée a pour but de vous informer de la manière dont Arcas Law traite vos données personnelles.

Vous pouvez toujours contacter Arcas Law si vous avez des questions générales en matière de respect de la vie privée en formant le +32 3 369 19 90 ou en envoyant un e-mail à info@arcaslaw.be. Pour les questions qui sont plus spécifiques qu’une simple demande d’informations, il peut vous être demandé de vous identifier et ce afin de nous permettre de vérifier si les informations et données demandées sont communiquées à la bonne personne.

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles ?

La scrl Arcas Avocats, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 11 et avec le numéro d’entreprise 0644.845.409 est responsable du traitement de vos données personnelles.

Quelles données personnelles sont traitées ?

Quant au traitement de votre dossier ou de vos dossiers : Les données personnelles qui sont traitées sont toutes les données personnelles nécessaires pour établir et conserver votre dossier juridique et pour pouvoir fournir une aide juridique ou un service d’avis juridique de qualité. Il s’agit notamment de données d’identification, de données financières et administratives, ainsi que de données juridiques.

Quant à l’inscription à notre newsletter : Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, nous vous demandons vos nom, adresse e-mail, société ou organisation, titre de fonction et préférences en matière de thèmes de newsletters.

Quant aux données dont vous laissez une trace lors d’une visite à notre site web : Afin de rendre votre visite à notre site web plus efficace, ce qu’on appelle des « cookies » sont stockés sur votre appareil. Vous pouvez régler votre navigateur de telle manière qu’il vous informe du paramétrage des différents « cookies » et vous permette de décider au cas par cas de les accepter ou non, ou alors d’exclure l’acceptation de « cookies » dans certains cas ou en général.

Pourquoi vos données personnelles sont-elles traitées?

Quant au traitement de votre dossier ou de vos dossiers : L’objectif du traitement est de fournir une assistance et/ou une représentation juridiques, ainsi que de permettre l’administration, l’enregistrement et la facturation. C’est uniquement pour ces raisons que les données personnelles requises sont traitées et les données personnelles ne sont pas traitées au-delà de ce qui compatible avec ces objectifs.

Quant à l’inscription à notre newsletter : L’objectif du traitement est de pouvoir vous tenir au courant de sujets, évolutions et événements juridiques intéressants dans votre domaine d’activité.

Quel est le fondement juridique permettant le traitement de vos données personnelles ?

Le traitement de vos données personnelles dans le cadre du traitement de votre dossier ou de vos dossiers se fait sur la base d’un contrat. Dans la mesure où le traitement ne pourrait se faire que sur la base de votre consentement, celle-ci vous sera demandée préalablement. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.

Qui a accès à vos données personnelles ?

Vos données sont principalement traitées en interne. L’accès est limité à la mesure selon laquelle la personne impliquée en interne a besoin des données pour l’exercice de sa fonction et/ou de sa mission.

Les données peuvent uniquement être transmises à des tiers si cela est nécessaire pour l’exécution des objectifs précités. Les accords nécessaires sont pris avec les tiers afin de garantir la protection de vos données personnelles.

Ces données ne sont pas communiquées à des tiers dans d’autres circonstances, sauf s’il existe une obligation ou une autorisation légale. Ainsi, vos données peuvent par exemple être transmises à votre compagnie d’assurances.

Comment vos données personnelles sont-elles protégées et pendant combien de temps sont-elles conservées ?

Les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont prises pour protéger vos données personnelles.

Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire. Si le délai de conservation est expiré, les données personnelles sont retirées des bases de données et détruites endéans un délai raisonnable.

Les données personnelles qui sont collectées pour les objectifs en lien avec la fourniture de services juridiques sont conservées au moins jusqu’à la fin de cette mission. Après cela, nous pouvons être tenus de conserver vos données personnelles plus longtemps lorsque cela est requis par la loi et la réglementation applicables à la fourniture de services juridiques.

Les données personnelles qui sont collectées pour l’envoi de newsletter sont conservées tant que vous restés inscrits à ces newsletter. Vous pouvez revenir sur votre consentement à tout moment.

De quels droits disposez-vous et comment pouvez-vous les exercer?

Vous avez le droit, gratuitement, de corriger, consulter et copier vos données personnelles (seule la première copie est gratuite, pour les copies supplémentaires une rétribution raisonnable peut être demandée).

Dans certains cas, vous avez également le droit de transférer le droit à l’obtention d’une copie de vos données personnelles à une personne de votre choix, de vous opposer à la poursuite du traitement de vos données personnelles ou de demander que vous données personnelles soient effacées. Pour ce faire, vous devez cependant toujours tenir compte des possibilités légales en la matière. Vous pouvez introduire votre demande au numéro +32 3 369 19 90 ou via l’adresse e-mail info@arcaslaw.be. La suite réservée à votre demande vous sera communiquée dans le mois. En cas de demandes complexes ou répétées, ce déai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, ce dont vous serez informé.

Si vous avez des plaintes concernant le traitement de vos données personnelles par Arcas Law, vous pouvez toujours prendre contact avec Arcas Law afin que votre plainte soit analysée. Vous pouvez le faire au numéro +32 3 369 19 90 ou via l’adresse e-mail info@arcaslaw.be. En outre, la législation actuellement applicable vous donne toujours la possibilité d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données.

Ce règlement relatif aux données personnelles entre en vigueur le 25 mai 2018. Arcas Law a le droit de le modifier à tout moment. Les modifications seront communiquées via le site web et seront affichées dans les salles de réunion et d’attente. Nous vous conseillons également de consulter régulièrement le règlement relatif à la protection des données afin de vérifier ce qui a changé.

La dernière modification au règlement de protection des données a été effectuée en date du 23 mai 2018.